منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰


آئین نامه اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاهی

دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی

سنجش امیرکبیر

تعریف و هدف:

ماده ۱ : آزمون جامع پیش درمانگاهی که در این آئین نامه به اختصار "آزمون جامع" نامیده می شود، آزمونی است عمومی برای دانشجویان دوره دکتری دامپزشکی و هدف آن ارتقای کیفیت علمی ، آموزشی این دوره و ایجاد و حفظ معیارها و شاخص های کیفی آموزش دامپزشکی است.

ماده ۲: شرکت در آزمون جامع مطابق ماده ۱۱ آئین نامه دوره دکتری عمومی دامپزشکی مصوب جلسه ۳۴۳ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ شورای عالی برنامه ریزی الزامی است. دانشجویانی مجاز به ادامه تحصیل در دوره دکتری حرفه- ای دامپزشکی خواهند بود که در آزمون جامع شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی گردند.

چگونگی آزمون:

ماده ۳ : آزمون جامع سالی دو بار و پس از پایان مرحله پیش درمانگاهی و قبل از ورود به مرحله درمانگاهی، تحت نظارت کمیته برگزارکننده آزمون جامع و از دروس پیش درمانگاهی به شرح پیوست مطابق برنامه دوره دکتری عمومی دامپزشکی مصوب شورای عالی برنامه ریزی به عمل می آید.

ماده ۴ : سوالات آزمون جامع ترجیحا" چهار گزینه ای است که توسط اعضای هیات علمی دانشکده به ازای هر واحد درسی یک سوال طرح و به طور محرمانه به نماینده گروه در کمیته برگزار کننده امتحان در دانشکده ارسال می شود. کمیته برگزارکننده ، سوالات را برای آزمون جامع آماده می سازد.

ماده ۵: کمیته برگزارکننده آزمون جامع از معاون آموزشی دانشکده و مدیران گروههای آموزشی تشکیل می شود.

تبصره: دبیر کمیته برگزارکننده آزمون معاون آموزشی دانشکده است. 

شرایط شرکت در آزمون جامع:

ماده۶ : شرط شرکت در آزمون جامع، اتمام مرحله پیش درمانگاهی است.

تبصره :دانشجویی واجد شرایط محسوب میشودکه حداقل ۱۲۶ واحد با احتساب واحدهای عمومی از ۱۳۷ واحد، صرفا از دروس پیش درمانگاهی را با موفقیت گذرانده باشد.

ماده ۷: هر دانشجو در طول مدت مجاز تحصیل حداکثر می تواند سه بار در آزمون جامع شرکت نماید و در صورت عدم قبولی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی محروم می شود. با اینگونه دانشجویان مطابق مواد آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی رفتار می شود.

ماده ۸ : غیبت موجه در آزمون جامع ، مشروط بر آنکه سنوات تحصیل دانشجو از حداکثر مجاز تجاوز نکند جزء حداکثر نوبت شرکت در آزمون جامع محسوب نمی شود.

تبصره: تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در آزمون جامع بر عهده شورای آموزشی دانشکده است.

ماده ۹: شرط قبولی در آزمون جامع کسب حداقل نمره سی از شصت نمره در هر دوره آن آزمون است

تبصره: تعداد سوالات آزمون جامع ۶۰ سئوال است و هر سئوال یک نمره دارد.

ماده ۱۰ : اسامی قبول شدگان هر آزمون جامع حداکثر ۵ روز بعد توسط دبیر کمیته برگزارکننده اعلام می شود.

ماده ۱۱ : دانشجویانی که موفق به کسب نمره قبولی در اولین نوبت آزمون جامع نگردند، حد نصاب واحدی را کسب نکنند و یا به دلایل موجهی در آزمون جامع شرکت ننمایند، فقط برای یک نیمسال حق انتخاب حداکثر ۱۲ واحد از دروس بیماری های ماهی، بیماری های زنبور عسل، کلینیکال پاتولوژی، اصول معاینه دام، اصول جراحی و هوشبری، اپیدمیولوژی و کالبدگشایی را دارند.

تبصره۱ : این دانشجویان ملزم هستند در انتخاب واحد ابتدا دروس پیش درمانگاهی و سپس دروس درمانگاهی پیشنیاز دروس نیمسال های آتی را در اولویت قرار دهند.

تبصره ۲ : دانشجویانی که موفق به کسب نمره قبولی در دومین نوبت آزمون جامع نگردند اجازه اخذ واحد در آن نیمسال تحصیلی را ندارند و تنها مجاز به انتخاب واحد آمادگی برای امتحان جامع خواهند بود.

تبصره ۳ : چنانچه دانشجو نتواند در سومین نوبت آزمون جامع نمره قبولی را کسب نماید اخذواحدهای فوق "مرحله درمانگاهی" و کسب نمره قبولی در آنها هیچ گونه حقی جهت ادامه تحصیل دانشجو ایجاد نمی کند.

ماده ۱۲ : این آئین نامه در ۱۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه  مورخ ۲۲/۷/۹۴ شورای دانشکده دامپزشکی شهرکرد بر مبنای آئین نامه اجرایی دانشجویان دوره دکترای دامپزشکی مصوبه جلسه ۳۵۶ مورخ ۱۳/۲/۷۷ شورای عالی برنامه ریزی تدوین و مورد تصویب قرار گرفت که از سال تحصیلی ۹۵-۹۴ و دانشجویان ورودی ۹۱ لازم الاجرا می باشد. ازاین تاریخ به بعد کلیه بخش نامه ها و آئین نامه های مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو میشود.

 

آئین نامه اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاهی

دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی

سنجش امیرکبیر

آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد,نمونه سوالات آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی,ازمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی,منابع آزمون جامع دامپزشکی,نتایج آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی,سوالات امتحان جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی,نمونه سوالات امتحان جامع دامپزشکی,دانلود سوالات پیش درمانگاهی دامپزشکی,