منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

معرفی رشته دکتری انگل شناسی دامپزشکی - - سنجش امیرکبیر

ماده 1: متخصص انگل شناسی فردی است که توانائی و صلاحیت تدریس دروس این رشته را به نحو احسن برای دانشجویان دوره دکترای دامپزشکی و همچنین سایر رشته های تخصصی دامپزشکی دارا بوده و توانائی تحقیق و تتبع ارائه طرحهای تحقیقاتی در زمینه مربوط و انجام خدمات ذیربط را در دانشکده، موسسات پژوهشی و اجرائی دامپزشکی کشور داشته باشد.

طول دوره تحصیل

ماده 3: طول دوره آموزشی رشته تخصصی انگل شناسی حداقل 2 سال می باشد که در شش سال تحصیلی پیوسته برنامه ریزی شده است.
ماده 4: فارغ التحصیلان این دوره پس از گذراندن دروس مورد نیاز دفاع پایان نامه متخصص جهت شرکت در امتحان جهت شرکت در امتحان جامع ( بورد تخصصی) به وزارت فرهنگ و آموزش عالی معرفی می شوند و در صورت موفقیت در امتحانات جامع دامپزشک متخصص در رشته انگل شناسی شناخته شده و دانشنامه تخصصی آنان توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر می گردد.
ماده 5: داوطلبان این دوره از بین دارندگان دانشنامه دکترای دامپزشکی انگل شناسی تعیین و ترم بندی دروس توسط شورای آموزش و پژوهش دانشکده مجری انجام میشود.
ماد 6: کشیک دستیاران تخصصی در بخش های مختلف توسط رئیس بخش انگل شناسی تعیین و ترم بندی دروس توسط شورای آموزش و پژوهشی دانشکده مجری انجام میشود.
تبصره در دانشکده هائی که کمیته اجرائی دوره های تخصصی تشکیل شده است وظائف اشاره شده در ماده 6 به عهده سرپرست دوره تخصصی آن دانشکده میباشد.
ماده 7: دستیاران دوره تخصصی انگل شناسی در پایان هر ترم باید از عهده کلیه امتحانات کتبی و شفاهی ان نیمسال برآیند. حداقل نمره قبولی در دروس الزامی و اختیاری 12 (بر مبنای صفرتابیست) میباشد.
ماده 8 : دستیاران دوره تخصصی انگل شناسی در سال اول دوره تحصیلی با نظرات استاد راهنما می بایستی در کلاسهای نظری و عملی دروس این رشته در دوره دکترای عمومی نیز شرکت نمایند.
ماده 9: دستیاران این دوره از سال دوم موظف به مشارکت در تدریس عملی دروس انگل شناسی دوره دکترای دامپزشکی می باشند و تدریس بخش از دروس نظری این رشته در سال سوم توسط آنان تحت نظر استاد راهنما بلامانع است
ماده 10- نتیجه پژوه تحقیقاتی دستیاران این رشته همانند سایر رشته های تخصصی در گروه پزشکی بصورت پایان نامه تدوین و منتشر گردد.
ماده 11: دستیاران تخصصی این دوره موظف به کار تمام وقت ساعت در هفته در قسمت های مربوهطه میباشد
ماده 12: دستیاران سال بالا تر موظف به راهنمائی و هدایت علمی و عملی دستیاران سالهای پایین تر خواهند بود، حدود این راهنمائی توسط رئیس بخش انگل شناسی تعیین می گردد.
ماده 13: دستیاران دوره تخصصی انگل شناسی از لحاظ مقررات حضور و غیاب و مسائل انضباطی مشمول مقررات و آئین نامه کلی دوره های تخصصی دامپزشکی میباشد.
ماده 14: میزان حق الزحمه ماهانه دستیاران دوره تخصصی انگل شناسی و افزایش حقوق سالانه در صورت ارتقاء به سالهای بالاتر تابع مقررات و ضوابط تعیین شده درآئین نامه کلی دوره های دستیاری رشته های تخصصی دامپزشکی میباشد.
ماده 15: مواردی که در این آیین نامه تصریح نشده است تابع مقررات کلی آئین نامه های دوره های دستیاری رشته های تخصصی دامپزشکی میباشد.
ماده 16: فهرست دروس الزامی دوره تخصصی انگل شناسی بقرارزیر است:

تعداد واحدها

نام دروس

1)  انگل شناسی پیشرفته (1) نماتودا 4 واحد 

2)  انگل شناسی پیشرفته (2) کرمهای بهمن 4 واحد 

3)  انگل شناسی پیشرفته (3) پروتوزوا 4 واحد 

4)  انگل شناسی پیشرفته (4) آرتروپودا 2 واحد 

5)  حلزون شناشی 4 واحد 

6)  اپیدمیولوژی بیماریهای انگلی 4 واحد 

7)  بیماریهای انگلی دام 8 واحد 

8)  بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و دام 4 واحد

9)  هیستوپاتولوژی بیماریهای انگلی 2 

10)                   ایمونولوژی و سرولوژی بیماریهای انگلی 6 واحد 

11)                   عملیات انگل شناسی (پیشرفته) 8 واحد 

12)                   کارورزی انگل شناسی در بخش مرکز تشخیص 4 واحد 

13)                   پروژه تحقیقاتی (پایان نامه تخصصی1) 8 واحد

14)                   پروژه تحقیاتی ( پایان نامه تخصصی 2) 8 واحد 

15)                   پروژه تحقیقاتی( پایان نامه تخصصی 3) 8 واحد 

16)                   سمینار ( ارائه کنفرانس 1) 2 واحد 

17)                   سمینار ( ارائه کنفرانس 2) 2 واحد معرفی رشته انگل شناسی دامپزشکی - مقطع دکتری (Ph.D)- سنجش امیرکبیر

 

 

  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

آزمون دکتری

آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

آزمون های مرحله ای

آزمون های مرحله ای دکتری انگل شناسی دامپزشکی

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی دکتری انگل شناسی دامپزشکی

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی دکتری

بسته های آموزشی دکتری انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ ثبت نام دکتری انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ ثبت نامدکتری انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ زمان ثبت نامدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ زماندکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ نحوه ثبت نامدکتری 96 ازاد انگل شناسی دامپزشکی

ثبت نامدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

ثبت نامدکتری انگل شناسی دامپزشکی

ثبت نامدکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی

دکتری

دکتری ازاد 96 انگل شناسی دامپزشکی

دکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

دکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی 96

دکتری انگل شناسی دامپزشکی

دکتری انگل شناسی دامپزشکی سنجش تکمیلی

دکتری سراسری 96 انگل شناسی دامپزشکی

دکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی

دکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی 96

رتبه یک

رتبه یک دکتری انگل شناسی دامپزشکی

رشته های دکتری انگل شناسی دامپزشکی

زمان نحوه ثبت نامدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

زمان چگونگیدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش دکتری انگل شناسی دامپزشکی

مشاوره با رتبه یک

مشاوره با رتبه یک دکتری انگل شناسی دامپزشکی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی دکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری 96 انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری رشته هایدکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی

نحوه ثبت نام دکتری انگل شناسی دامپزشکی

نحوه ثبت نامدکتری انگل شناسی دامپزشکی

کلمات کلیدی :